Online 1 : Visiters 032961

หน้าที่ของพนักงาน

หน้าที่ของพนักงานแม่บ้าน

 • ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วไป
 • ซัก รีด เสื้อผ้า เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
 • ช่วยประกอบอาหาร / ทำอาหาร
 • ทำความสะอาดรถยนต์
 • เปิด- ปิด ประตูเมือมีรถ เข้า - ออก
 • อื่น ๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน

 

หน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็ก

 • ทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น ชงนม , ล้างขวดนม , ป้อนข้าว ซัก รีด เสื้อผ้าเด็ก
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ และห้องนอนเด็ก
 • ทำอาหารให้เด็กทาน
 • เล่นกับน้องเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
 • อื่น ๆ ตามคำแนะนำของคุณแม่เด็ก

 

หน้าที่ของพนักงานดูแลผู้สูงอายุ

 • อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลการขับถ่าย, จัดยา และอาหารให้ตามอาการของผู้สูงอายุ
 • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องน้ำของผู้สูงอายุ
 • อื่น ๆ ตามคำแนะนำ